بی نام

بعضی روزها مثل امروز ادمهایی را می بینم که خوب بودنشان برایم باور نکردنی است. امروز اما پس" به تو نیکی می کن و در دجله انداز "فکر کردم ولی هر چه فکر کردم ما به ازایی برایش نیافتم.پس مطمئن شدم که امروز این ادمها را دیدم نه به این دلیل که  در دجله چیزی انداخته بودم. بلکه به این دلیل که باید این خوبی ها را ببینم و بیاموزم که در دجله انداختن چه معنی عجیب و وسیعی دارد و  دعا  و تلاش کنم تا روزی من هم انسان بهتری باشم.

/ 0 نظر / 13 بازدید