امروز از صبح ۱۰۰٪ علاف بودم. بيشتر وقتم را تلوزيون نگاه کردم که البته فقط به درد وقت پر کردن ميخورد.ولی دو سه تا چيز هم ياد گرفتم که بدم نميآيد اينجا مطرح کنم:

 

+ سفينه دسيکاوری در سفرهای اکتشافی۲ ميليون ليتر سوخت مصرف می‌کند! 11.gif

++قسمتهای کناری سفينه که در مراحل مختلف حرکت سفينه آن را به جلو می‌رانند وپس از انجام وظيفه خود جدا می‌شوند دوباره پيدا شده در سفرهای بعدی استفاده می‌شوند!14.gif

+++دانشمندان ممکن است از سياه چاله‌ها به عنوان سطل زباله های فضايی بهره بگيرند!

++++برنامه نسيمی از حقيقت را هم که بعد از اذان ظهر از شبکه اول پخش می‌شود حتما ببينيد. خيلی زيباست .درباره زيبايی مرگ است! با انسانهايی که تجربه نزديکی از آن داشته اند صحبت می‌کنند. مسيحی و مسلمان! جالب اينجاست که مسيحيان همان چيزهايی را بازگو ميکنند که در اعتقادات ما مسلمانان آمده است.حتی به نظر من بهتر هم توصيف می‌کنند چون بدون پيش زمينه انچه را ديده اند بيان می‌کنند. مثل ديدن و مرور اعمال انسان در زندگی! آنها همگی می گفتند که زيبايی و عشق مطلقی را احساس کرده اند که نور مطلق ومحبت خالص و بی واسطه است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید