نمره ای التس من رسید استرالیا. ولی مسیرش جالبه Pick up date 02 Jul 2008 Destination Barton Delivery Date 09:38, 07 Jul 2008 Signatory Kathy Date Time Location Status 07 Jul 2008 09:38 Canberra Delivered 07 Jul 2008 07:48 Sydney Out For Delivery 07 Jul 2008 06:40 Canberra Out For Delivery 07 Jul 2008 05:59 Canberra Import Received 06 Jul 2008 16:03 Sydney Consignment Received At Transit Point 06 Jul 2008 15:26 Sydney Import Received 06 Jul 2008 06:29 Sydney Released From Customs 04 Jul 2008 02:52 Dubai Consignment Received At Transit Point 02 Jul 2008 19:28 Tehran Shipped From Originating Depot 02 Jul 2008 19:27 Tehran Shipped From Originating Depot درست فهمیدم نه؟:امروز رسیده کانبرا بعد دوباره رفته سیدنی بعد برگشته کانبرا.

/ 0 نظر / 10 بازدید