شاهد و روباه

حین گله کردن از کسی داشت از خوبیهای خودش میگفت.از اینکه نه تنها کسی را تا به حال ناراحت و اذیت نکرده با کارهایش حتی حرفی هم نزده که کسی برنجد!!!با تاکید بر عدم رنجش هیچ بنی بشری!!!و من در فکر بودم که حنایی که برای من رنگ ندارد را چه باید کرد.اخرینش هنوز پر رنگ در خاطر حاضران هست!!!من هم تاکید کردم که خدا جای حق نشسته و هر کس بد کند نتیجه اش را میبیند و نیازی به ناله و نفرین نیست و متال زدم از کسی که به من بد کرده بود و بدتر سرش امد.خودش را برای خودش متال زدم و او تایید کرد.

/ 3 نظر / 37 بازدید