دینداری و توسعه فردی

مدتی است به این موضوع فکر می کنم که هدف از فرستادن پیامبران تقلب رساندن به بشر بوده برای اینکه امها سریع تر توسعه فردی و اجتماعی پیدا کنند. این که می بینی رفتار انسانهای توسعه یافته به اموزه های دینی نزدیک است شاید به همین دلیل است. اما شاید همین دینداری مانع توسعه فردی در خیلی جوامع است. چرا که افراد دیگر به اندازه کافی فکر نمی کنند و می شوند مرغان مقلد یا حداقل خودشان را به راه دیگری می زنند. در نتیجه برای هر رفتار ضد اخلاقی توجیهی پیدا می کنند -سفسطه می کنند و بدون تغییر می مانند. فرزندان انها هم به همین روش اموزش می بینند و رفتار می کنند. در واقع نوعی اخلاق نسبی و دلبخواهی بر جامعه حاکم میشود که ملاک درست بودنش اغلب این است که توجیه پذیر است و لاغیر.

اما شاید در جوامع غیر دینی بشر شاید از نقطه عرض از مبدا پایین تری شروع کرده اما مرحله به مرحله بالا امده- یاد گرفته- تجربه کرده و کم کم خودش و جامعه اش را توسعه داده است. اخلاق انجا مطلق تر است و خوب بودن شاید اسان تر از بد بودن باشد. 

/ 0 نظر / 12 بازدید