تعبیر رویا

خیلی خواب ان خانه را دیده بودم. در روزهایی که ساکنش بودیم یا حتی بعد از امدن از انجا. بارها و بارها در تمام خوابها می دیدم که در ان یک اتاق یا اتاقهایی هست که من با وجود زندگی کردن در ان خانه تازه می بینم و همیشه در همه خوابهام متعجب می شدم. دیگر به دیدن این خواب عادت کرده بودم و دنبال تعبیرش هم نبودم. بار اول در اوج رنج این خواب را دیدم و هر کس شنید گفت خیر است کسی نتوانست تعبیری کند. حالا اما تعبیر خوابم را می دانم! درست مثل خوابهایم بود و اگر کسی می گفت روزی قصه این گونه می شود هرگز باور نمیکردم! هرگز!

/ 0 نظر / 21 بازدید