به نام خدای شکست و بیروزی

به دلیل فالها و نشانه‌های درونی که احساس می‌کردم امروز زنگ زدم شورای فرهنگی سفارت. باز هم مسئول بورسها گوشی رابرنداشت و ابراتور وصل کرد و بود-خدایی اگر جلسه فرم بر کردن را نرفته بودم چطور می‌خواستم تماس برقرار کنم وقتی حتی اسم مسئولش را که در آن جلسه گفت نمید‌انستم- و ایشان وصل کرد به جای دیگر و خانم مسئول آن بخش رفت و لیست را نگاه کرد و گفت برایم ای میل ریجکشن ارسال کرده‌اند.

البته من دو بار بعداز تماس هم ای‌میلم را چک کردم و هیچ ای‌میلی دریافت نکرده‌ام. می‌خواهم زنگ بزنم و سئوال کنم. لاقل بدانم چرا؟! آیا برگه زبانم تصحیح نشده؟!

راستش این چند روز خیلی برایم کم رنگ شده بود و نمی‌دانستم که بخواهمش یا نه. این چند روز به این موضوع فکر می‌کردم که شاید استرالیا رفتن بهتر از مشروط درس خواندن این‌طوری باشد. شاید هم باشد!

دوست خوب همکارم معتقد است که موقعیت بهتری در مسیر زندگی من قرار می گیردو خدا کند این گونه باشد. خدا کند.

/ 1 نظر / 4 بازدید