این روزهای پسرک

پسرکم در حرف زدن بسیار پیشرفت کرده ولی گاهی اشتباه میکند.مثلامیگوید یک لقمه اب بخورم! یا بدون گریه به سلمانی رفته و موهایش را چیک چیک کرده بعد برای مامانی تعریف کرده که گریه نکردم اماکفشهام کثیف شد!چند شب پیش در لیوان دوغش یخ انداختیم.لیوان را مثل گنج در دست گرفته بود و هیجان زده نگاهش میکرد جلو امد و نشانم داد که لیوانش یخ دارد و دارد حل میشود که خوشمزه شود!با هیجان میگفت ببین کوچیک میشه.فامیلی اقای همسایه مامانی بابایی را به جای ارباهمیمی درست میگوید.پسرک حسابی پایه پیاده روی است طفلک بابایی شاید به زودی رفیق پیاده روی اش را از دست بدهد.شاید هم.هنوز که خبری از جناب افیسر نیست.

/ 0 نظر / 42 بازدید