دلم گرفته از آن و از این

ای کاش من هم پرنده بودم! با شادمانی پر می گشودم!

لینک
چهارشنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٦ - خودم!