چه لذتی می بری از این درس خواندن دزدکی سر کار. چه لذتی می بری از پنهان شدن در کنج میزت و دور و برت را پاییدن و جزوه خواندن! چه لذتی می‌بری از اینگونه کار کردن. از دزدیدن از وقت کارت برای درس. مگر چقدر حقوقو می‌گیری ؟! در حالیکه اینجا هم تو را نمی‌خواهند و فکر می‌کرند با کسر کار زدن برایت می‌توانند تو را بپیچانند که بروی. ولی تو هم کم پر رو نیستی. حتما به همکلاسیهایت هم کلی پز می‌دهی که من شاغلم و آن بیچاره‌ها هم دهانشان آب می‌افتد که ببینی چند سال بعد جای تو باشند. برعکس قیافه... ات بهترین کاری که بلدی از زیر کار در رفتن است. این را خیلی خیلی زود یاد گرفتی. این تنها کاری است که به خاطرش کلاس کنکور نرفته‌ای نه؟!

 متاسفم که هفته‌ای چند روز درست روبرویم هستی و مدام در باقی فضای اطراف مانیتورم تو را می‌بینم که با رندی فیلم بازی می‌کنی.

لینک
سه‌شنبه ٤ دی ،۱۳۸٦ - خودم!