در بین پیغمبرهای خدا به حضرت موسی خیلی حسودیم می‌شود. خدا خیلی خیلی تحویلش می‌گرفته.

از همان اول که به دنیا آمد. تا ...

دلم می‌خواهد بیشتر درباره‌اش بدانم. هربار که شعر زیبای پروین را که در سالگی خواندم و با همان بار اول خواندن مقادیری ازش را حفظ کردم از بس ازش خوشم آمد برای خودم می‌خوانم مثل چند دقیقه پیشبیشتر حسوددیم می‌شود:

مادر موسی چو موسی را به نیل  در فکند از گفته رب جلیل

خود ز ساحل کرد ب حسرت نگاه  گفت کای فرزند خرد بی‌گناه

گر فراموشت کند لطف خدای       چون رهی زین کشتی بی‌خدای

گر نیارد ایزد پاکت به یاد                آب خاکت را دهد ناگه به باد

وحی آمد کاین چه فکر باطل است   رهرو ما اینک اندر منزلست

پرده شک را برانداز از میان              تا ببینی سود کردی یا زیان 

در تو تنها عشق و مهر مادریست     شیوه ما عدل و بنده‌پروریست

نیست بازی کار حق خود را نباز        آنچه بردیم از تو باز آریم باز

سطح آب از گاهوارش خوشتر است  دایه‌اش سیلاب و موجش مادر است

رودها از خود نه طغیان می‌کنند       آنچه می‌گوییم ما آن می کنند

قطره ای کز جویباری می‌رود           از پی انجام کاری می‌رود

ما گرفتیم آنچه را انداختی              دست حق را دیدی و نشناختی

کشتی‌ای ز آسیب موجی هولناک   رفت وقتی سوی غرق‌آب هلاک

 تندبادی کرد سیرش را تباه           روزگار اهل کشتی شد سیاه

قوتی در لنگر و سکان نماند            قوتی در دست کشتیبان نماند

ناخدایان را کیاست اندکی‌ست       ناخدای کشتی امکان یکیست

...

زان گروه رفته طفلی ماند خرد       

 طفل مسکین چون کبوتر پر گرفت   بحر را چون دامن مادر گرفت 

بعد می‌گوید که چه الطافی به این طفل خورد می‌شود اما:

کردمش با مهربانیها بزرگ             شد بزرگ و تیره‌دلتر شد ز گرگ

...                                              آن یتیم بی‌گنه نمرود شد!

خواست تا لاف خداوندی زند           برج و باروی خدا را بشکند

...

پشه‌ای را حکم فرمودم که خیز     خاکش اندر دیده خودبین بریز

تا نماند باد عجبش در دماغ           تیرگی را نام نگذارد چراغ

...

آنکه که با نمرود این احسان کند    ظلم کی‌با موسی عمران کند

تازه بعدش هم که در دربار فرعون بزرگ می‌شود و بعدش هم که خدا واسش معلم خصوصی می‌گذارد(حضرت شعیب) و...

همیشه هم واسم سواله که چرا؟! خدا من را این قدر که نه ولی خیلی وقته تحویل نگرفته؟!

خوب منم بنده‌اشم. این را که نمیتونه هاشا کنه!

 

لینک
سه‌شنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٦ - خودم!