به نام خدای هادی

امروز شنبه است شکر خدا سفارت و شورای فرهنگی اش تعطیل است و من مطمئن ام که خبری نیست. پنج شنبه خیلی وسوسه شده بودم که زنگ بزنم اما جلوی خودم را گرفتم . دیدیم اگر زنگ بزنم نگرانی ام بیشتر می‌شود و به زنگ زدن معتاد می‌شوم و مثل دفعه پیش پدر خودم را در می‌اورم. عزیزترین داوطلب زنگ زدن شد ولی من دیدم باز هم برای من همان است که خودم بزنگم.

بی خیال! دنیا دو روزه! دیروز امتحان بیگ تست زبان داشتم. خدا خیر بده به معلممان که مجبورمان کرد وکب و فریزال های کتاب تمرین را بخوانیم. خوب بود.

مدیر فسقلی برایم کار آورده فعلا کار بعد آپدیت. انشالله ساعت ناهار.

لینک
شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦ - خودم!