إبه نام خدای مهربان

بدین وسیله به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان می‌رسانم چند دقیقه پیش در ساعت ۱۶:۰۰ از شورای فرهنگی سفارت با اینجانب تماس گرفته و برای شرکت در امتحان زبان دعوت نمودند.

این قدر ذوق کردم که به ساعتی که در ذهنم مانده شک کردم. خیلی دلم می‌خواست یکی از عزیزانم کنارم بود و می‌پریدم در آغوشش. البته فکر نکنید من ناکجا آبادم ها. من سر کارم و اینجا هیچ کس خبر ندارد.

لینک
چهارشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٦ - خودم!