به لجن کشیدن ادمهای کوچک هیچ کاری ندارد. چند وقتی است به این جمله فکر می‌کنم که اگر چیزهای متناقض و خلاف واقعی که این آدم ادعا می کند را به رویش بیاورم چقدر دلم خنک می‌شود!به همین زودی اینجا هم برایم تمام شد!

امروز فرد مورد نظر تلفنی با یکی از دوستان من که فارغ التحصیل شریف است با معدل خوب ولی فوق لیسانس نخواند حرف زد.دوست قرار است بیاید اینجا مصاحبه. ایشان که ادعامی‌کنند افنی تهران درس خوانده‌اند و من می‌دانم کجاست! و فوق خوانده‌اند به دوست من که به دلیل مسائل مالی تصمیم به تغییر شغل گرفته  و از رنج حقوقی ژرسید فرمودند با لیسانس دیگه! و این جمله را با اهانت امیزترین بیان و لحن ممکن ادا فرمودند.

بدبخت عقده‌ای! فکر می‌کنی بقیه تو را همان طور می‌بینند که تو خودت فکر‌می‌کنی؟!

برتری در تو نمیبینم جز تلاشتو برای لگد مال کردن دیگران! و صبر می‌کنم تا آن روز برسد.روز جدا شدن مسیر من و تو از هم.

لینک
شنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٦ - خودم!