اولین اپیزود را فرستادم. . تا اخر هفته هم اگر خدا بخواهد دومی را می فرستم. سومی را هم که اول نوشته بودم شاید راجع به چیز دیگری بنویسم و بفرستم. خیلی چیزها می خواستم بنویسم.الان نمی َود در اولین فرصتبر می گردم.
لینک
دوشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٧ - خودم!