سیمون   

رفته بودم برای سوال . اما یک چیز بی ریط به درس یاد گرفتم. سیمون نام کسی بوده که به عیسی مسیح کمک کرده تا صلیب را حمل کنند! اسم حل تمرینی که پیشش رفتم بود. و معتقد بود اسم مذهبی است هر چند به خدا اعتقاد نداشت. اما این را با تردید می گفت. ان قدر که انگار می خواست بگویم نه نیست تو راحت باش. اما من نگفتم. 

گفتم برای من هست. اما این مهم است که ما خوبیم یا بد. نه این که به چه اعتقاد داریم. او هم گفت این اعتقاد شخصی است. من هم تایید کردم. انگار خیالش را راحت کردم که امدنی خیلی محکم دستم را فشرد:)) 

لینک
سه‌شنبه ۱ آذر ،۱۳٩٠ - خودم!