مهمانی افطار   

امشب بعد از 11 سال افطار مهمان عزیزی هستیم. خیلی دل چسب است! خیلی!

لینک
یکشنبه ۱٦ امرداد ،۱۳٩٠ - خودم!